سختی گیر آب

سختی گیر آب

سختی گیرهای شرکت یکتا مبدل و تهویه آرتا از نوع رزینی بوده و سختی گیری آب، توسط تماس آب سخت با رزین کاتیونی صورت می گیرد و در طی آن با واکنش یون سدیم موجود در رزین با یون های کلسیم و منیزیم آب ورودی تعویض می گردند و در زمانی که تمامی یون ها جا به جا شدند، رزین به اصطلاح اشباع می گردد که با تماس دادن آن با محلول آب نمک، یون های کلسیم و منیزیم در رزین با سدیم نمک معاوضه میشود در نتیجه رزین بحالت اول بر می گردد وآماده تبادل یونی جدید می گردد. ضمنا در عملیات بک واش کلسیم و منیزیم موجود در سختی گیر شستشو و از مخزن خارج می گردند. لذا سه مرحله عملیات در سختی گیر صورت می گیرد ۱-Run یا اجرای سختی گیر ۲ -Regenerate یا احیا ۳-Back wash یا شستشو

واحد تبادل یونی grain می باشد، که ظرفیت سختی گیر تابع این واحد بوده و با فرمول زیر محاسبه می شود.

Capacity(grain)=hardness(P.P.M) X GPMX 60 X Working hours / 17.1

بطور کلی سختی گیر های این شرکت شامل: مخزن فولادی با پوشش داخلی اپوکسی، دریچه های شارژ رزین وسرویس، شیر چند راهه نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک، رزین کاتیونی برند پرولایت انگلیس، تانک ذخیره آب نمک، مانومتر، شیرهواگیری، کیت سختی سنجی، نازلهای صافی p.v.c می باشند.

Posted in مقاله and tagged .